MVM Carservice

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten tussen de Klant en MVM Carservice VOF, waaronder begrepen abonnementen en overige speciale overeenkomsten uit het Leveringsprogramma.

1.2    Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

 

2. PRIVACYBELEID.

2.1    MVM Carservice VOF is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MVM Carservice VOF houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2    Indien uw persoonsgegevens door MVM Carservice VOF verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van MVM Carservice VOF, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

 

3. BETALING.

3.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats bij de levering. Bij specifieke voor de klant bestelde Producten kan vooruitbetaling verlangd worden. Bij koop via de Webshop vindt betaling direct bij het plaatsen van de bestelling plaats en dus voorafgaand aan de levering.

3.2    Vindt betaling niet plaats bij de Levering en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft MVM Carservice VOF recht op een rentevergoedingvan 1% per maand over het bedrag van de schuld over de periode lopend vanaf veertien dagen na de Levering tot aan de dag der algehele voldoening. Voor de berekening van de omvang van het rentebedrag wordt met een maand gelijkgesteld een gedeelte van een maand.

3.3    Betalingen strekken telkens eerst tot delging van eventuele verschuldigde rente en openstaan gaat de oudste het eerst teniet, ondanks eventuele anders luidende omschrijvingen bij de betaling.

3.4    3.2 is van overeenkomstige toepassing indien op grond van 3.1 een ander tijdstip van betaling is overeengekomen en de betaling op het overeengekomen tijdstip uitblijft.

3.5    Indien de Klant, na sommatie door MVM Carservice VOF, in gebreke blijft met de betaling van zijn schuld, is MVM Carservice VOF gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten omvatten gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten alle kosten die MVM Carservice VOF in rekening gebracht krijgt door deurwaarders, incassokantoren, advocaten, etcetera, met een maximum van 15% van de schuld die de Klant aan MVM Carservice VOF moet betalen, een en ander tenzij de Klant gemotiveerd aannemelijk maakt dat de werkelijke door MVM Carservice VOF gemaakte buitengerechtelijke incassokosten een lager bedrag belopen.

 

4. GARANTIE.

4.1    Tenzij anders overeengekomen verleent MVM Carservice VOF, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen. MVM Carservice VOF zal gedurende een periode van 12 maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2    Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden. Die termijn ende voorwaarden staan vermeld op www.mvmcarservice.nl.

4.3    Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaats van MVM Carservice VOF worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

4.4    Met betrekking tot levering- en montage van katalysatoren geldt een afwijking van de bepalingen van 4.1, met dien verstande dat een garantie wordt verleend op defecten die voortkomen uit productie- of fabricagefouten van de fabrikant. De beoordeling van een garantieclaim dienaangaande zal, vanwege het technische karakter van het onderdeel, worden verricht door de fabrikant in kwestie; het betrokken voertuig zal gedurende de afhandeling van deze claim in opdracht en voor rekening  van de Klant worden voorzien van een nieuwe katalysator. Toekenning van de garantieclaim leidt dan tot restitutie.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID MVM CARSERVICE VOF.

5.1    Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is MVM Carservice VOF aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens eenKlant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet,rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van MVM Carservice VOF komt.

5.2    Gebreken die aan het voertuig van de Klant zijn ontstaan als gevolg van door MVM Carservice VOF onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door MVM Carservice VOF worden hersteld.

5.3    Indien MVM Carservice VOF aansprakelijk is voor schade dan is MVM Carservice VOF gerechtigd die schade ophaar kosten te doen herstellen. Indien de Klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is MVM Carservice VOF slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de Klant aan MVM Carservice VOF de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

5.4    In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van MVM Carservice VOF is MVM Carservice VOF uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. MVM Carservice VOF is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.5    In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van MVM Carservice VOF is MVM Carservice VOF uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd ophet terrein van MVM Carservice VOF. MVM Carservice VOF is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van MVM Carservice VOF en voor schade die ontstaat op het moment dat de Klant het voertuig zelf bestuurt.

5.6    In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MVM Carservice VOF beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, dan wel is de aansprakelijkheid van MVM Carservice beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

 

6. KLACHTEN.

6.1    Eventuele klachten dient de Klant binnen acht dagen na Levering van de Productenen/of Diensten aan MVM Carservice VOF te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW eenlangere termijn geldt.

6.2    Indien de Klant niet binnen de op grond van 6.1 geldende termijn heeftgereclameerd, geldt de geleverde dienst en/of het geleverde Product als deugdelijk.

6.3    Eventuele door de Klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de Klantis veroorzaakt tijdens het verrichten van diensten door MVM Carservice VOF, dient uiterlijk deeerstvolgende werkdag nadat de Klant zijn voertuig bij het MVM Carservice VOF filiaalheeft afgehaald, aan dat filiaal te worden gemeld.

6.4    Voor schade gemeld na de 6.3 genoemde termijn is MVM Carservice VOF nietaansprakelijk tenzij MVM Carservice VOF de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijkerkent.

 

7. STALLINGSKOSTEN.

7.1    Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van deuitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan MVM Carservice VOF een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijkevergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1    Alle geleverde goederen blijven eigendom van MVM Carservice VOF, zolang dezeniet dan wel niet geheel zijn betaald. Voor zover het eigendomsvoorbehoud opgeleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat vestigt MVM Carservice VOF bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak respectievelijkde gevormde zaak te zijnen behoeve tot zekerheid op al hetgeen de opdrachtgeverof koper uit welken hoofde dan ook aan MVM Carservice VOF verschuldigd is.

 

9. OVERMACHT.

9.1    MVM Carservice VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeenin de wet en jurisprudentie hieronder wordt begrepen, alle van buitenkomendeoorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kanuitoefenen en die buiten zijn invloedssfeer liggen, doch waardoor gebruiker niet instaat is zijn verplichting na te komen, ziekte van MVM Carservice VOF hieronderbegrepen. MVM Carservice VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepenindien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3    gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijnverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4    indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uitde overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnennakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandigewaarde toekomst, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijkna te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden dezefactuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Auto onderhoud

Auto onderhoud

Wij verzorgen reparatie en onderhoud aan diverse merken

Lees verder >
Banden & Velgen

Banden & Velgen

Banden, velgen, montage, balanceren, reparatie en opslag

Lees verder >
Airco service

Airco service

Controle, onderhoud, vullen en reinigen

Lees verder >
Onze werkplaats

Onze werkplaats

Hanepoel 110
2136NM Zwaanshoek

Afspraak maken >